Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Zmiany w podatku PIT w 2015 r. cz.I

Pierwszego stycznia 2015 roku wchodzi w życie Ustawa z 28.08.2014 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej przedstawiono zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które wejdą w życie w nowym roku.

1. Składanie zeznań rocznych oraz informacji IFT-2/IFT-2R w formie elektronicznej.

Od 1.01.2015 obowiązują nowe zasady składania PIT-4 oraz PIT-8AR, informacje PIT-8C, PIT-11 (w tym załącznika do niej PIT-R), IFT-1/IFT-1R i IFT-3/IFT-3R oraz roczne obliczenie podatku PIT-40, składane one powinny być w formie elektronicznej, wyjątek od tej zasady przewidziano tylko dla podatników, którzy zatrudniają mniej niż 5 pracowników. Oni będą mogli ww. dokumenty składać w formie papierowej. Regulacja dotyczy już zeznań składanych za rok podatkowy rozpoczynający się 1.01.2014. Istotne jest również to, że dla podatników, którzy korzystają z możliwości przekazania informacji (PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R i IFT-2/2R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40) w formie papierowej obowiązującym terminem ich przekazania do urzędu skarbowego jest koniec stycznia roku następującego po roku, którego informacja dotyczy. W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznie zachowany zostaje dotychczasowy termin czyli koniec lutego.

2. Zmiana w obowiązywaniu oświadczeń o opodatkowaniu przychodów z najmu przez jednego z małżonków.

Z 1.01.2015 wchodzi w życie przepis, na podstawie którego złożenie oświadczenia o opodatkowaniu przychodów z najmu przez jednego z małżonków jest obowiązujące także w kolejnych latach, chyba że podatnicy zawiadomią urząd skarbowy o rezygnacji z takiego wyboru.

Niewątpliwie jest to spore ułatwienie dla podatników, którzy nie będą już musieli pamiętać o corocznym zawiadamianiu urzędu skarbowego o wyborze takiej opcji- podkreśla Kataryzna Sadurska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie.

3. Opodatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Od 1.01.2015 za przychody z działalności gospodarczej przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczają oprócz dotychczas wymienianych w art. 14, również przychody ze sprzedaży środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, podlegających ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jak również składników majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.

4. Ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Ustawodawca w art. 12 ust. 2a i 2b ustalił wysokość przychodów doliczanych pracownikom za wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych:

- 250 zł miesięcznie lub 1/30 tej kwoty za każdy dzień miesiąca wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,

- 400 zł miesięcznie lub 1/30 tej kwoty za każdy dzień miesiąca wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. Do końca 2014 roku nie było tak dokładnych regulacji kwoty doliczanej do przychodów pracowników.

5. Przychód z tytułu dowozu pracowników do pracy zwolniony z podatku.

Z dniem 1.01.2015 dodano w ustawie art. 21 ust. 1 pkt 14a, wprowadzający zwolnienie z podatku świadczeń dowozu pracowników do pracy, organizowanego przez pracodawcę, istotne jest, że ustawodawca powołuje się w tym przepisie na Prawo o ruchu drogowym i chodzi o przewóz pracowników pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Organizowanie dojazdu pojazdami nie spełniającymi tego warunku, nie może skorzystać ze zwolnienia.

6. Przychód z tytułu odsetek na rachunkach związanych z działalnością gospodarczą.

Ożywioną dyskusje prowadzono w związku z niejednoznacznym przepisem stanowiącym, że odsetki od środków pieniężnych na rachunkach utrzymywanych w związku z prowadzona działalnością gospodarczą stanowią przychód z tej działalności. Organy podatkowe często stanowiły, że regulacja nie dotyczy odsetek od lokat terminowych na tych rachunkach. Z początkiem 2015 roku został wprowadzony jednoznaczny przepis, na podstawie którego do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się także odsetki od lokat terminowych.

7. Zryczałtowany podatek od usług typu cash back i podobnych.

Nowe regulacje ustawy zawarte w art. 30 ust. 1 pkt 4b stanowią, że z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty zryczałtowany podatek wynosi 19%, a tym samym instytucje te zobowiązane są do poboru tego podatku jako płatnicy.

8. Podwyższenie kwoty ulgi z tytułu wychowywania dzieci oraz wprowadzenie możliwości otrzymania wsparcia finansowego w przypadku braku możliwości odliczenia całej kwoty przysługującej ulgi.

Od 1.01.2015 wzrosła kwota ulgi przysługującej z tytułu wychowywania trzeciego, czwartego i kolejnych dzieci. Obowiązujące kwoty ulgi zgodnie nowymi przepisami kształtują się następująco:

  • na pierwsze i drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie,
  • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie,
  • na czwarte i kolejne dziecko - 225 zł miesięcznie.

Ponadto ustawodawca przewidział prawo do zwrotu nieodliczanej nadwyżki, w przypadku gdy kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej. Jest ona przez Ordynację podatkową traktowana jako nadpłata- podkreśla Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy.

W tym celu podatnik będzie wypełniał nowy załącznik do zeznania PIT/UZ. Nowe kwoty i zasady rozliczania ulgi z tytułu wychowywania dzieci obowiązują już w rozliczeniu za rok 2014.

9. Zwolnienia z podatku nowe przepisy.

Ustawodawca regulacjami nowej ustawy wprowadził dodatkowe zwolnienia z podatku, poza wspomnianym już wcześniej zwolnieniem dotyczącym wartości świadczeń dowozu pracowników przez pracodawcę są to:

  • zwolnienie z opodatkowania wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych,
  • zwolnienie wynagrodzenia otrzymanego za ustanowienie służebności przesyłu, które traktowane jest jako odszkodowanie,
  • dodatku energetycznego otrzymanego przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej,
  • zwolnienie kwot otrzymanych na podstawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
  • zwolnienie zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi na dzieci,
  • opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny członkowi rodziny wielodzietnej na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny

(MBB)

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!