Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Zmiany w podatku PIT w 2015 r. cz. II

Pierwszy stycznia 2015 roku to zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej przedstawiono nowe regulacje, które równocześnie wprowadzono do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

 1. CFC, kiedy zastosowane limity, obowiązki ewidencyjne.

Ustawodawca wprowadził opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych.

Przy czym zastosowanie przepisów ograniczają dwa limity, nie ma obowiązku opodatkowania dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych jeżeli:

  • przychody spółki kontrolowanej nie przekraczają w roku podatkowym kwoty 250 000 EURO lub
  • dochód spółki kontrolowanej nie przekracza 10% jej przychodów

Ustawa obliguje podatników do prowadzenia rejestru zagranicznych spółek kontrolowanych, który są zobowiązani przedstawić organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od takiego organu.

Ponadto po zakończeniu roku podatkowego (nie później, niż przed upływem terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej) podatnik musi ująć zdarzenia zaistniałe w zagranicznej spółce kontrolowanej w odrębnej ewidencji.

Ustawodawca zatem nakłada na podatnika szereg dodatkowych obowiązków, zmiana ta ma wykluczyć możliwość przenoszenia dochodów z polskich spółek do krajów o korzystniejszym poziomie opodatkowania.

2. Otrzymanie wierzytelności przez wspólnika występującego ze spółki niebędącej płatnikiem podatku dochodowego lub z tytułu likwidacji takiej spółki.

Od 1.01.2015 r. ustalając przychód z tytułu otrzymania środków pieniężnych przy wystąpieniu ze spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego, a więc spółek osobowych, kwotę niezaliczaną do przychodów trzeba będzie pomniejszać o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, do tej pory w ustawie brak było takiego doprecyzowania.

Przepisy w nowym brzmieniu jednoznacznie stwierdzają, że wartość wierzytelności otrzymanej przez wspólnika występującego ze spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego lub z tytułu likwidacji takiej spółki nie stanowi przychodu. Zaznaczyć należy jednak, że przychód taki powstanie w razie otrzymania spłaty tej wierzytelności.

3. Możliwość wyboru momentu powstania przychodów w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Wprowadzona przepisem 14 ust. 1j-1l regulacja pozwala na wybór możliwości zaliczenia wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, które podlegają zarejestrowaniu przy zastosowaniu kas fiskalnych do przychodów podatkowych już w momencie otrzymania. Warunkiem zastosowania takiego rozwiązania jest złożenie zawiadomienia w urzędzie skarbowym do 20 stycznia roku podatkowego (u rozpoczynających ewidencję obrotów przy zastosowaniu kasy rejestrującej - w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją rozpoczęli).

4.Opodatkowanie przychodów z tytułu uregulowania zobowiązania poprzez przekazanie świadczenia niepieniężnego (datio in solutum), skutki u wierzyciela.

Nowelizacja ustawy jasno precyzuje, że w przypadku uregulowania w formie niepieniężnej zobowiązania (np. z tytułu pożyczki, kredytu, dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu umorzenia udziałów lub akcji), przychodem dłużnika będzie wysokość zobowiązania które reguluje. Jeżeli wartość rynkowa przekazywanego świadczenia jest wyższa niż zobowiązanie, wtedy przychodem jest wartość rynkowa.

U wierzyciela wartość zwróconych pożyczek, kredytów nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

W przypadku uregulowania zobowiązania w formie niepieniężnej, do określenia kosztów uzyskania przychodów tego świadczenia (w przypadku jego zbycia lub zaliczania w koszty np. przez odpisy amortyzacyjne) stosuje się wartość regulowanej należności.

Zatem w sytuacji gdy wartość rynkowa świadczenia jest wyższa od regulowanej należności, wierzyciel nie ma możliwości zaliczenia nadwyżki do kosztów podatkowych.

5.Ustalanie wartości środków trwałych otrzymanych w ramach świadczeń niepieniężnych oraz w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej i zakładzie zagranicznym położonym na terytorium RP

W ustawie został dodany jednoznaczny przepis (art. 22g ust. 1 pkt 7) ustalania wartości początkowej składników majątku otrzymanych w ramach datio in solutum, jest nią wartość wierzytelności (należności) uregulowanej w wyniku wykonania świadczenia niepieniężnego.

Dodano również przepisy na podstawie których w przypadku:

  • prowadzenia przez nierezydenta działalności na terytorium Polski poprzez zagraniczny zakład,
  • przeniesienia przez spółki europejskie oraz spółdzielnie europejskie siedziby lub zarządu na terytorium Polski,

wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będzie wartość przyjęta dla celów podatkowych i wynikająca z ksiąg podatkowych podatnika, niezaliczona do kosztów w jakiejkolwiek formie, z ograniczeniem, że nie przewyższa ona wartości rynkowej składnika majątku.

6. Certyfikaty rezydencji bez wskazanego terminu ważności – nowy przepis od 4.01.2015

Nowe przepisy ustawy wprowadzają zasadę, że w przypadku gdy polski płatnik otrzyma certyfikat rezydencji bez wskazanego okresu ważności, przyjmować  należy, że certyfikat dokumentuje miejsce siedziby zagranicznego podatnika obejmujące okres 12 miesięcy od dnia jego wydania. W przypadku zmiany miejsca siedziby lub zamieszkania podatnik zagraniczny ma obowiązek zaktualizowania certyfikatu. Jeżeli tego obowiązku nie dopełni, a polski płatnik nie pobierze podatku lub pobierze go w wysokości niższej od należnej, odpowiedzialność ponosić będzie zagraniczny podatnik (a nie jak do tej pory – polski płatnik).

Należy jednak pamiętać, ze jeżeli z treści otrzymanych dokumentów np. faktur, umów itp., wynikała będzie zmiana miejsca siedziby lub zamieszkania, to przepisy o odpowiedzialności podatnika nie obowiązują od dnia, w którym polski płatnik taki dokument otrzymał i odpowiedzialność za niewłaściwy pobór podatku spadnie na polskiego płatnika – zaznacza Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy.

Certyfikaty bez daty ważności, wydane przed 04.01.2015, obowiązują przez 12 miesięcy od daty ich wydania.

7. Koszty uzyskania przychodów z tytułu umorzenia udziałów lub akcji otrzymanych w drodze wymiany.

Od 1.01.2015 dodano do ustawy przepis, który jasno precyzuje,że wydatki poniesione przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów, stanowią koszt uzyskania przychodów także w przypadku umorzenia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej.

8. Objęcie opodatkowaniem wartości zysków przekształcanych spółek, które zostały przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy.

Istotną zmianę zaaplikował ustawodawca podatnikom wprowadzając do ustawy przepis art. 24 ust. 8 pkt 5, w którym jednoznacznie określa, że przychodem z udziału w zyskach osób prawnych, w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, jest wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej.

- Do 31.12.2014 wątpliwości interpretacyjne budziła kwestia, czy dotąd występujące w ustawie sformułowanie „niepodzielone zyski” obejmuje także te przesunięte na inne kapitały. Doprecyzowany przepis nie pozostawia już wątpliwości, podatnicy przed dokonaniem przekształcenia spółki kapitałowej powinni dokładnie przeanalizować skutki podatkowe takiego posunięcia- zaznacza Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie.

9. Ceny transferowe - poszerzenie katalogu podmiotów oraz transakcji objętych przepisami.

Ustawa wchodząca w życie 1.01.2015 rozszerza listę podmiotów uznanych za powiązane o te niebędące. Oznacza to, że obowiązkiem sporządzenia dokumentacji o której mowa w art. 25a objęte są transakcje pomiędzy spółkami osobowymi (jawnymi, partnerskimi, komandytowymi), które w dotychczasowym stanie prawnym nie były uznawane za podmioty powiązane.

Dodatkowo ustawodawca wprowadził obowiązek sporządzania dokumentacji dla zawieranych umów wspólnych przedsięwzięć i umów spółek niebędących osobami prawnymi i prezentacji w tej dokumentacji warunków podziału zysku miedzy wspólnikami. Ustalono limity kwotowe powyżej których istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji:

  • 50 000 EURO dla umów spółek osobowych i wspólnych przedsięwzięć,
  • 20 000 EURO dla umów spółek osobowych i wspólnych przedsięwzięć, jeżeli jedną ze stron umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Nowelizacja znacznie rozbudowuje obowiązki dokumentacyjne podatników w zakresie cen transferowych.

10. Niestosowanie przepisów dotyczących cen transferowych oraz możliwości szacowania przez organy podatkowe dochodów i podatku niektórych podmiotów.

W art. 25 ust 6f ustawodawca umieścił zapis na podstawie którego, nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, wstępnie uznaną lub uznaną grupą producentów owoców i warzyw a jej członkami w zakresie zbycia produktów wyprodukowanych w tych grupach..

W stosunku do tych podmiotów nie będzie miało również zastosowanie szacowania przez organ podatkowy dochodów i podatku.

(MBB)

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!