Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS

Na mocy tarczy antykryzysowej od stycznia 2021 r. płatnik będzie miał obowiązek poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło.

Umowa o dzieło to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych umów cywilnoprawnych. Jej atrakcyjność przede wszystkim spowodowana jest tym, że wykonawca nie podlega składkom na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne. Dodatkowo nie obejmuje jej stawka minimalna. Coraz częściej jednak ZUS podważa zasadność jej stosowania. Od 2021 roku będzie on miał jeszcze większą łatwość w kontrolowaniu omawianej umowy.

            Umowa o dzieło zawierana jest pomiędzy zlecającym dzieło i przyjmującym zlecenie. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia. Przedmiotem umowy jak sama nazwa wskazuje, jest wykonanie określonego dzieła, osiągnięcie indywidualnego efektu. A zatem realizacja umowy o dzieło powinna skutkować powstaniem konkretnego dzieła, np. tekstu, utworu muzycznego,   obrazu czy  strony internetowej.

            Na mocy tarczy antykryzysowej a dokładnie art. 22 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw, Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

            Czytając nową regulację, nasuwa się pytanie dotyczące dalszych zmian związanych z umowami cywilnoprawnymi. Czy w przyszłości będą one oskładkowane? Najprawdopodobniej wszystko zmierza w tym kierunku. Obecnie w rządzie toczą się rozmowy dotyczące oskładkowania wszystkich typów umów, w tym umowy o dzieło, a zatem w przyszłości możemy spodziewać się takiego posunięcia. Odbiegając od przyszłości, płatnicy powinni jeszcze w tym roku poddać analizie wszystkie umowy o dzieło i sprawdzić, czy są one prawidłowo zakwalifikowane jako umowy rezultatu. W 2021 r. ZUS z pewnością zwiększy liczbę kontroli.

 

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią! Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza online.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!