Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Wywłaszczenie a konsekwencje vatowskie

Wywłaszczenie jest znane, jako jawna forma ingerencji w prawo własności. Warto jednak przeanalizować skutki tej transakcji w odniesieniu do konieczności wypłaty odszkodowania.

Na czym polega wywłaszczenie?

Wywłaszczenie to pewna ingerencja w prawo własności. Wywłaszczenie polega na ograniczeniu lub pozbawieniu Właścicieli dotychczasowych prawa własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości. Wywłaszczenie może być przeprowadzone dla celu publicznego – budowy drogi, szkoły, miejsca użyteczności publicznej. Wywłaszczenie jest uregulowane w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, gdzie podane są przesłanki i zwrot nieruchomości wywłaszczonej. Wywłaszczenia dokonuje starosta na podstawie decyzji administracyjnej, która przenosi własność nieruchomości na rzecz jednostki samorządu terytorialnego. Wywłaszczenie jest możliwe, kiedy nie istnieją inne możliwości do zrealizowania celu publicznego. Zanim zostanie podjęta decyzja o wywłaszczeniu, dana jednostka samorządowa musi podjąć próbę zakupienia danej nieruchomości w cywilnoprawny sposób, poprzez umowę kupna-sprzedaży z dotychczasowym właścicielem.

 

Wywłaszczenie nieruchomości a skutki podatkowe w VAT – co należy wiedzieć?

Ustawa o podatku od towarów i usług traktuje przeniesienie prawa własności w przypadku wywłaszczenia na podstawie nakazu administracyjnego jako transakcję zbycia. W tym przypadku, gdy Właściciel za wywłaszczenie otrzyma odszkodowanie, w pewnych przypadkach jest zobligowany do zapłaty z tego tytułu podatku VAT. Tak dzieje się wtedy,  dochodzi do zbycia przez Właściciela majątku dotychczas wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli jednak nieruchomość nie była w planie zagospodarowania przeznaczona pod zabudowę, to Właściciel jest zwolniony z płatności podatku.

Jeśli Podatnik, który jest dotychczasowym właścicielem gruntu, otrzyma odszkodowanie przy wywłaszczeniu to według Ustawy o podatku VAT, będzie miał obowiązek uiścić taki podatek według 23 % stawki. Odszkodowanie będzie traktowane jako wynagrodzenie za dostawę gruntu, które podlega opodatkowaniu. Ze zwolnienia z podatku korzystają tylko Ci Właściciele, którzy są właścicielami terenów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane.

Podsumowując, w sytuacji otrzymania odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości na cele publiczne, w większości przypadków Podatnik będzie miał obowiązek zapłacić podatek VAT w wysokości 23 % stawki.

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!