Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Ważne na początku roku: terminy i limity podatkowe 2016.

Początek roku to dla przedsiębiorców kontynuujących działalność gospodarczą czas podejmowania decyzji, które będą wiążące w kolejnych latach. Poniżej przedstawiamy terminy obowiązujące w roku 2016.

 

termin

 

20.01.2016

zmiana formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne lub

odwrotnie 

20.01.2016

zmiana sposobu opodatkowania ze skali podatkowej na stawkę

liniową lub odwrotnie

20.01.2016

zawiadomienie o rozpoznawaniu przychodu z tytułu zadatków,

przedpłat, które podlegają ewidencji na kasie fiskalnej, w dniu

otrzymania tych należności, lub rezygnacja z tego sposobu rozliczania

20.01.2016

złożenie oświadczenia o opodatkowanie przychodów z najmu prywatnego przez jednego z małżonków

01.02.2016

zawiadomienie o wyborze rozliczania różnic kursowych metodą bilansową- podatnicy prowadzący księgi rachunkowe (wybór na 3 kolejne lata)

20.02.2016

zmiana sposobu płacenia zaliczek na podatek dochodowy, możliwość

wyboru:

- zaliczek uproszczonych,

- dla małych podatników zaliczek kwartalnych lub miesięcznych.

 

 

- Oświadczenia składają tylko podatnicy dokonujący zmian w stosunku do sposobu rozliczania podatku dochodowego w 2015 roku. Powyższe terminy są nieprzekraczalne i nie podlegają przywróceniu – podkreśla Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie.

Na podatnikach ciążą obowiązki związane z rozliczeniem i informacjami przekazywanymi do urzędów skarbowych, zarówno tymi comiesięcznymi, jak też wynikającymi z zakończenia roku podatkowego:

termin

 

7.01.2016

wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w grudniu 2015 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej, podatku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi

20.01.2016

zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i osób

prawnych za grudzień 2015 (IV kwartał 2015)

25.01.2016

wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji za grudzień 2015/IV kwartał 2015 r., złożenie informacji podsumowującej w wersji elektronicznej za grudzień/IV kwartał 2015 r.

25.01.2016

wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji na podatek akcyzowy za grudzień 2015 r.

01.02.2016

złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości

dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)

01.02.2016

złożenie w US PIT 8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1 oraz PIT-40, w

przypadku korzystania z możliwości składania tych informacji w formie papierowej(podmioty rozliczające do 5 podatników)

01.02.2016

złożenie w US PIT 4R,PIT 8AR

01.02.2016

złożenie deklaracji CIT- 10 Z za rok 2015

01.02.2016 upływa również termin złożenia w Urzędzie Miasta deklaracji na podatek od nieruchomości za dany rok podatkowy.

 

Nowy rok to również nowe limity podatkowe uprawniające do uproszczeń i zwolnień w zakresie rachunkowości i podatków

Limity podatkowe na 2016 rok wyrażone w euro i przeliczone na PLN prezentuje poniższa tabela. Limity te na złote przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs ten na dzień 1 października 2015 r. wyniósł 4,2437 zł/euro (tabela NBP nr 191/A/NBP/2015).

- Warto zwrócić uwagę na to, że w poprzednim roku, w związku z kursem EURO, limity te były niższe, dlatego niektórzy podatnicy, którzy w roku 2014 nieznacznie przekroczyli kwoty graniczne, a w 2015 prowadzili działalność w skali porównywalnej z rokiem 2014, mogą korzystać z uproszczeń - zaznacza Katarzyna Sadurska.

Rodzaj limitu

Kwota w EURO

Kwota w PLN

Limit przychodów za 2015 uprawniający do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2016

150.000 euro

636.555 zł

Limit przychodów za 2015 uprawniający do opłacania ryczałtu w 2016 kwartalnie

25.000 euro

106.092,50 zł

Kwota przychodów netto zobowiązująca do prowadzenia ksiąg rachunkowych przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne

1.200.000 euro

5.092.000 zł

Maksymalna wartość odpisów amortyzacyjnych w ramach amortyzacji jednorazowej

50.000 euro

212.000 zł

Mały podatnik w VAT i podatku dochodowym u którego wartość sprzedaży w raz z podatkiem nie przekroczyła w 2016 roku

1.200.000 euro

5.092.000 zł

Mały podatnik w VAT – podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu 

45.000 euro

191.000 zł

Wartość sprzedaży uprawniająca
do zwolnienia z VAT

-

150.000 zł

Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uprawniająca  do zwolnienia z VAT

-

50.000 zł

 

Skala podatkowa na rok 2016, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, powinna ulec zmianie w zakresie kwoty wolnej od podatku, która obecnie wynosi 3091,00 zł i zgodnie z wyrokiem TK jest instytucją pozorną, ponieważ jest niewiarygodnie niska. Nie ma natomiast jeszcze żadnych określonych przepisów dotyczących tej kwestii.

MBB

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!