Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

W 2016 roku korekty deklaracji bez wyjaśnień i inne uproszczenia dla podatników ?

W dniu 5 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadza ona wiele zmian, które będą istotne dla podatników.

 Korekta deklaracji bez uzasadnienia.

Obecnie korygowanie wszelkiego rodzajów deklaracji podatkowych wymaga dołączania do deklaracji korygujących pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty. Od 1.01. 2016 r. nowe brzmienie art. 81 § 2 powoduje, że nie będzie z niego już wynikał dla podatnika obowiązek dołączania do korekt deklaracji pisemnego uzasadnieni przyczyny korekty.

Jest to pozytywna zmiana w przepisach - podkreśla Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie - ponieważ do końca roku 2015 podatnik, w każdym przypadku składania korekty deklaracji, jest zobowiązany do wyjaśnienia jej przyczyny, zazwyczaj są to dosyć ogólne stwierdzenia, które nie wnoszą nowej wiedzy dotyczącej korekty, a przyczyniające się tylko do rozrostu biurokracji.

Oczywiście podatnik będzie mógł dobrowolnie takie uzasadnienie dołączyć do składanej korekty, ale nie będzie już ono stanowiło o jej skuteczności

Dodatkowo organ podatkowy będzie miał obowiązek zawiadomić na piśmie składającego korektę o jej nieskuteczności, w obecnym stanie prawnym takiego obowiązku nie ma.

Uproszczeniu ulegnie też procedura udzielenia pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz jego odwołanie, na podstawie art. 80a podatnik będzie miał możliwość złożenia takiego pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

Nowy obowiązek w korespondencji z organami podatkowymi

Jednocześnie nowy art. 168 nakłada na podatników obowiązek posługiwania się w podaniach (żądaniach, wyjaśnieniach, odwołaniach, zażaleniach, ponagleniach, wnioskach) identyfikatorem w zależności od sytuacji NIP lub PESEL. Warto o tym pamiętać o nowego roku, by oszczędzić sobie wizyt urzędach, zapewne organy podatkowe będą wzywały do uzupełnienia podań o brakujący identyfikator.

Pełnomocnictwa oraz doręczanie pism na nowych zasadach

Nowe przepisy wprowadzą także od 1.01.2016 r. pełnomocnictwa ogólne, które dotyczyło będzie wszystkich spraw podatkowych oraz należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Do tej pory przepisy nakładały na podatnika obowiązek przedkładania pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa do akt każdej sprawy podatkowej, co wiązało się z dodatkowymi kosztami.

Jednocześnie wprowadzona zostanie zmiana, która pozwoli na doręczenie pism pełnomocnikom będącym adwokatami, radcami prawnymi lub doradcami podatkowymi oraz organom administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego. Zmiana ta ma się przyczynić do ograniczenia kosztów doręczeń a także do wzrostu ich skuteczności. Pełnomocnicy powinni zatem podać elektroniczny adres do doręczeń oraz pamiętać o zgłaszaniu każdej zmiany takiego adresu.

W obecnym stanie prawnym osoba fizyczna nie ma możliwości podania adresu do doręczeń nowe przepisy art. 148 wprowadzą takie rozwiązanie, dodatkowo możliwe będzie doręczanie na adres skrytki pocztowej.

Niekorzystne zmiany w przepisach o egzekucji podatku.

Należy pamiętać, że zmiany w Ordynacji podatkowej są wprowadzane po części po to, aby ułatwić funkcjonowanie podatników, ale ich podstawowym celem jednak zawsze pozostaje uszczelnienie systemu podatkowego – podkreśla Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie. Zmiany wprowadzane od 2016 roku w dużej mierze mają służyć poprawie skuteczności fiskusa.

Od tycznia 2016 roku na podstawie art. 259 §1, jeżeli zaległość podatkowa została rozłożona na raty, to wygaśnięcie decyzji o rozłożeniu na raty nastąpi w razie niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, co skutkuje możliwością egzekucji całego rozłożonego na raty podatku. Jest to zmiana niekorzystna, w obecnym stanie prawnym taka egzekucja jest możliwa po upływie terminu płatności ostatniej raty.

Zmiany w czynnościach sprawdzających i kontrolach podatkowych.

Kolejną zmianą wprowadzaną przez nowe przepisy jest dodanie do katalogu przypadków, w których organ nie ma obowiązku zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli możliwości sprawdzenia zachowania warunków zawieszenia działalności gospodarczej. Ponadto poszerzono tez zakres czynności sprawdzających, które od 2016 roku będą zgodnie ze zmianami w art. 272 Ordynacji podatkowej obejmowały również sprawdzanie terminowości wpłacania podatków oraz weryfikację dokumentów składanych przez podatników którzy dokonują rejestracji podatkowej. 

MBB

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!