Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Ulga z tytułu wychowywania dzieci za rok 2014 już na nowych zasadach.

W rozliczeniu podatkowym za rok 2014, zastosowanie mają nowe przepisy dotyczące ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Przed wypełnieniem zeznania za poprzedni rok warto zatem zapoznać się z tymi przepisami ponieważ przynoszą istotne i korzystne zmiany.

 

Ustawodawca podwyższył kwotę odliczanej ulgi z tytułu wychowywania trojga lub więcej dzieci, ponadto nowe regulacje dotyczą możliwości wnioskowania o zwrot ulgi w przypadku braku kwoty podatku od której podatnik mógłby ją odliczyć- podkreśla Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie.

Ulga przysługuje z tytułu wychowywania małoletnich dzieci w stosunku do których spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • wykonywana była władza rodzicielska,
 • pełniona była funkcja opiekuna prawnego, jeżeli dziecko zamieszkiwało z takim opiekunem, 
 • sprawowana była opieka poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Skorzystać z odliczenia mogą także rodzice pełnoletnich dzieci pozostających na ich utrzymaniu w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego lub w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej, które:

 • otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • nie ukończyło 25 roku życia, kontynuuje naukę w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących polski lub zagraniczny system oświaty lub szkolnictwo wyższe, oraz poza dochodami z renty rodzinnej nie uzyskało w roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu w łącznej wysokości przekraczającej 3 089 zł .

Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi:

 • 92,67 zł (tj. 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej) na pierwsze dziecko (rocznie 1 112,04 zł),
 • 92,67 zł na drugie dziecko (rocznie 1 112,04 zł),
 • 166,67 zł na trzecie dziecko (rocznie 2 000,04 zł),
 • 225,00 zł na czwarte i odrębnie taką samą kwotę na każde kolejne dziecko (rocznie 2 700).

Od rozliczenia za 2013 rok obowiązują limity dochodów uprawniające do odliczenia ulgi. Podatnikowi wychowującemu jedno dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli dochody tego podatnika:

 • pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym łącznie kwoty 112.000 zł,
 • niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112.000 zł.

W celu skorzystania z ulgi do zeznania PIT 37 lub PIT 36 należy dołączyć PIT O, w którym w części E podaje się dane dzieci których ulga dotyczy.

Nowością w przepisach obowiązujących od 1.01.2015, a mających zastosowanie już do rozliczenia za rok 2014, jest możliwość wnioskowania o zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi.

W tym celu należy dodatkowo wypełnić i złożyć część uzupełniającą rozeznania PIT 36 lub PIT 37, czyli PIT/UZ .
Kwota niewykorzystanej ulgi, jaką może otrzymać, nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Nowe zasady w zakresie zwrotu ulgi niewątpliwie są korzystną zmianą, zwłaszcza dla tych podatników, których dochód a tym samym zapłacony przez płatników podatek, był na tyle niski że nie mogli wcześniej skorzystać z ulgi w całości - podkreśla Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy.

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!