Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Ulga na złe długi część I

Na gruncie podatków dochodowych przychodami, co do zasady, są kwoty należne podatnikowi choćby faktycznie nie zostały przez niego otrzymane. Zatem z przychodem z działalności gospodarczej będziemy mieli do czynienia nawet w przypadku, gdy należność nie zostanie uregulowana.

Podobnie zostały uregulowane koszty uzyskania przychodu, do których zaliczamy wydatki wynikające z operacji gospodarczych, nawet jeżeli nie zostaną one uregulowane. Nowe rozwiązanie może poprawić płynność płatności w obrocie handlowym pomiędzy przedsiębiorcami, a także zmobilizować dłużników do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Ulga na złe długi jest już od dawna na gruncie VAT, teraz będzie obowiązywać również w podatkach dochodowych (PIT i CIT). 

 

Dzięki nowym przepisom, które wejdą w życie już w 2020 r., wierzyciel będzie miał prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o zaliczoną do przychodów należnych wartość wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie.  

Dłużnik natomiast będzie zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania o zaliczoną do kosztów  uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty, która nie została uregulowana, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub umowie. 

 Dla celów zastosowania ulgi na złe długi okres 90 dni, w którym możemy zastosować omawianą ulgę, liczy się począwszy od pierwszego dnia, następującego po określonym na fakturze (rachunku) lub w umowie upływie terminu do uregulowania zobowiązania.

Jeżeli wartość zmniejszenia podstawy opodatkowania, będzie wyższa od tej podstawy, zmniejszenia podstawy opodatkowania o nieodliczoną wartość dokonuje się w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat, licząc od końca roku podatkowego za który powstało prawo do zmniejszenia.

Warto zauważyć, że nowa regulacja różni się w odniesieniu do wierzyciela i dłużnika. Wierzyciel może skorzystać z tego mechanizmu. Dłużnik natomiast jest do tego zobowiązany. 

Należy również zaznaczyć, że w momencie uregulowania płatności po roku podatkowym nowe przepisy przewidują odpowiednie zwiększenie zobowiązania do zapłaty przez wierzyciela i drugostronnie zmniejszenie tego zobowiązania przez dłużnika w terminie składania zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym uregulowane zostało zobowiązanie.

Wskazane wyżej zasady korekt będzie można stosować analogicznie przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, jak też odpowiednio do wspólników spółki niebędącej osobą prawną. 

Omawianych regulacji nie stosuje się do transakcji handlowych dokonywanych między podmiotami powiązanymi. 

 

Aby móc skorzystać z ulgi na złe długi należy łącznie spełnić następujące warunki:

 

  1. dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie może być w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego,

  2. od daty wystawienia faktury (rachunku), zawarcia umowy nie może upłynąć 2 lata,

  3. transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku uregulowania lub zbycia części wierzytelności. 

Jak wynika z ustawy zmieniającej, przepisy będą miały zastosowanie do transakcji gospodarczych dla których termin zapłaty upływa po dniu 31 grudnia 2019 r.

Dowiedz się, kiedy możesz skorzystać z ulgi na złe długi i przeczytaj dodatkowy artykuł: ULGA NA ZŁE DŁUGI NA PRZYKŁADACH.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!