Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Używanie samochodu służbowego do celów prywatnych od 01.01.2015

Do końca 2014 roku przychody z tytułu używania samochodów służbowych do celów prywatnych były ustalane na zasadach ogólnych, według regulacji obowiązujących w danym podmiocie. Niejednokrotnie powodowało to szereg wątpliwości dotyczących tego, jaki algorytm zastosować w celu wyliczenia wartości nieodpłatnego świadczenia przypisanego do danego użytkownika samochodu, od 1.01.2015 nie będzie już takiego problemu, ponieważ ustawodawca wprowadził kwotowe ryczałty, które będą miały zastosowanie w takich przypadkach - zaznacza Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie.

 

Nowe przepisy, tj. art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r. przewidują, że wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Są to zmiany, które zdecydowanie uproszczą sposób rozliczania tych świadczeń, jednocześnie dając podatnikom dokładnie oszacowane kwoty, co z kolei zmniejszy ryzyko podatkowe tych rozliczeń. W stanie prawnym do 31.12.2014 podatnik często narażony był na zarzut niedoszacowania wartości tego świadczenia, a tym samym uszczuplenia należności podatkowej.

Ustawodawca przewidział proporcjonalne zmniejszenie wartości świadczenia w przypadku, gdy pojazd nie będzie używany przez pracowników przez wszystkie dni miesiąca. Wówczas jego wartość ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 kwot ryczałtów.

W ustawie jest również uregulowane postępowanie w sytuacji, jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest częściowo odpłatne. Przychodem pracownika w tym przypadku jest różnica pomiędzy wartością stawek ryczałtowych a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Odrębnym problemem pozostaje to, że regulacje odnoszą się do pracowników, czy zatem rozszerzenie ich na inne osoby korzystające z samochodów firmowych jest możliwe ?

- Niezbędne wydaje się sporządzenie szczegółowego regulaminu dotyczącego korzystania samochodów służbowych, który zawierałby sposób szacowania wartości nieodpłatnego świadczenia dla pracowników oraz dla użytkowników niebędących pracownikami, takich jak zleceniobiorcy czy powołani uchwałą członkowie zarządu, prokurenci i członkowie rad nadzorczych - zaznacza Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy.

Taki dobrze przygotowany regulamin powinien znaleźć się u każdego podatnika, który zezwala na wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych i szczegółowo określać zasady korzystania z samochodów firmowych oraz obowiązki informacyjne (np. zestawienie dni w których samochód był używany prywatnie), zakres odpowiedzialności osób, które z nich korzystają.  

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!