Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Szybszy zwrot VAT

Jeśli robimy duże zakupy na firmę, to warto pomyśleć o zwrocie podatku VAT. W ten sposób zyskamy dodatkowe pieniądze na reinwestycję. Jest szansa, że w 2014 roku czas oczekiwania na zwrot pieniędzy na rachunek bankowy będzie trwał krócej niż obecnie.

 Jeżeli jesteśmy podatnikami podatku VAT posiadając nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym mamy prawo do zwrotu tej nadwyżki na własny rachunek bankowy. Przepisy podatkowe przewidują kilka terminów zwrotu (25, 60 i 180 dni).

Termin zwrotu VAT ma istotne znaczenie zwłaszcza, gdy dokonaliśmy bardzo dużych zakupów inwestycyjnych np. zakupu nieruchomości. W takich przypadkach z reguły kwota podatku naliczonego jest bardzo duża i szybki zwrot nadwyżki podatku VAT może znacząco poprawić naszą płynność finansową.

Przepisy podatkowe przewidują kilka terminów zwrotu (25, 60 i 180 dni)

W każdym przypadku termin zwrotu VAT jest liczony od dnia złożenia deklaracji. Standardowy termin zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym wynosi 60 dni. Istnieje możliwość skrócenia tego terminu do 25 dni jeżeli wraz z deklaracją VAT złożymy umotywowany wniosek a kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej będą wynikać z:

  1. faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone,

  2. dokumentów celnych, deklaracji importowej, oraz decyzji wydanych przez naczelnika urzędu celnego, które zostały przez podatnika zapłacone,

  3. importu towarów rozliczanego według procedury uproszczonej, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostaw towarów, dla których podatnikiem jest ich nabywca - jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

-Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego - przypominają specjaliści z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie.

Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, dla którego termin został przedłużony, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Niestety, przedłużające się kontrole skarbowe, powodujące dłuższy czas oczekiwania na zwrot pieniędzy, mogą wiązać się z utratą płynności finansowej przedsiębiorstwa (szczególnie małych i średnich działalności).

W sytuacji, gdy w deklaracji VAT pojawia się nadwyżka podatku naliczonego nad należnym warto zastanowić się, czy wystąpić o jej zwrot, czy też zdecydować się przenieść kwotę na kolejny okres rozliczeniowy. W tym drugim przypadku nadwyżka może zostać skompensowana z podatkiem należnym za kolejny okres.

Obecnie, w Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o podatku VAT. W związku z tym istnieje szansa, że w 2014 roku termin oczekiwania na zwrot podatku ulegnie skróceniu. Taka zmiana ucieszyłaby wszystkich przedsiębiorców.

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!