Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości

W roku 2019 zostały wprowadzone nowe przepisy na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące odpłatnego zbycia nieruchomości, przepisy te zdecydowanie przemawiają na korzyść podatników.

Z regulacji, które zostały wprowadzone w ubiegłym roku, korzystają przede wszystkim osoby, które nabyły nieruchomości w spadku oraz ci, którzy zamiast zapłaty podatku dochodowego ze sprzedaży nieruchomości deklarują wydatkowanie środków na tzw. własne cele mieszkaniowe. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona jedynie zmiana dotycząca opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku.

Do 2019 r. w polskim systemie prawnym istniały bowiem obostrzenia, które powodowały, iż spadkobiercy borykali się z wieloma problemami  dotyczącymi sprzedaży otrzymanego gruntu, domu czy też mieszkania.  

Przepisy zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych formułują generalną zasadę zgodnie, z którą odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości  przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie, nie podlega opodatkowaniu. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że do 2019 r. nie istniały żadne regulacje dotyczące odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych otrzymanych w spadku. Organy podatkowe niejednokrotnie interpretowały pojęcie „nabycie nieruchomości” jako moment otrzymania nieruchomości w spadku, w efekcie czego spadkobierca sprzedający nieruchomość przed upływem 5 lat od otrzymania nieruchomości w spadku musiał odprowadzić podatek do urzędu skarbowego.

Natomiast zgodnie z nowo dodanymi regulacjami, w przypadku odpłatnego zbycia nabytych w drodze spadku nieruchomości 5-letni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości  przez spadkodawcę. 

Stan prawny do 2019 r. 

Przykład: W wyniku dziedziczenia ustawowego 28 grudnia 2015 r. Jan Kowalski nabył prawo własności do nieruchomości położonej w Krakowie. Nieruchomość ta została wybudowana w 1972 r. przez spadkodawcę. W 2017 r. Jan Kowalski postanowił sprzedać odziedziczoną nieruchomość. W przedstawionym stanie faktycznym urzędy skarbowe za moment nabycia nieruchomości uznawały moment otrzymania nieruchomości w spadku, a zatem Jan Kowalski powinien odprowadzić podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku, ponieważ nie upłynął 5-letni termin, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Stan prawny od 2019 r. 

Przykład: W wyniku dziedziczenia ustawowego 10 grudnia 2018 r. Jan Kowalski nabył prawo własności do nieruchomości położonej w Krakowie. Nieruchomość ta została wybudowana w 1972 r. przez spadkodawcę. W 2019 r. Jan Kowalski postanowił sprzedać odziedziczoną nieruchomość. Dzięki nowym regulacjom, które weszły w życie w ubiegłym roku 5-letni okres o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę, a zatem w przedstawionym stanie faktycznym Jan Kowalski nie odprowadzi podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości do urzędu skarbowego. 

Bez wątpienia wprowadzone zmiany uporządkowały wreszcie kwestię odziedziczonej nieruchomości. Dzięki wprowadzonym zmianom podatnicy nie muszą zwlekać ze sprzedażą odziedziczonego gruntu, domu czy też mieszkania. Należy jednak pamiętać, że w wyniku działu spadku możemy mieć do czynienia z nowym nabyciem. Z nowym nabyciem będziemy mieli do czynienia w momencie gdy spadkobierca wyniósł więcej niż, przypadałoby mu na mocy dziedziczenia ustawowego. 


Przykład: Jan Kowalski pozostawił po sobie 5 spadkobierców i w wyniku podziału spadku jeden z nich otrzymał większy udział w nieruchomości niż 1/5. W takiej sytuacji spadkobierca będzie musiał uiścić podatek w wysokości 19% od nadwyżki ponad część spadku.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!