Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Slim VAT, pakiet ułatwień na nowy rok

W 2021 czeka nas miła niespodzianka, zmiany w ustawie o VAT idą w kierunku uproszczeń i ułatwień dla wielu z nas. Jest to dobry krok i we właściwym kierunku, trzymajmy kciuki, że nie ostatni.

Slim VAT, pakiet ułatwień na nowy rok

W 2021 czeka nas miła niespodzianka, zmiany w ustawie o VAT idą w kierunku uproszczeń i ułatwień dla wielu z nas. Jest to dobry krok i we właściwym kierunku, trzymajmy kciuki, że nie ostatni.

Dzięki tej publikacji poznasz tematy:

 

 • VAT - trzydziestolecie zmian;
 • SLIM VAT;
 • uproszczenia przy korektach faktur in plus;
 • uproszczenia przy korektach faktur in minus;
 • ułatwienia dla eksporterów;
 • wspólny kurs wymiany;
 • korzyści finansowe:

○     wydłużenie terminu odliczenia VAT;

○     podniesienie wartości drobnych upominków;

○     odliczenie podatku VAT przy odsprzedaży usług noclegowych;

 • podsumowanie.

VAT - trzydziestolecie zmian

Ustawa o podatku od towarów i usług (VAT) ma opinię jednej z najbardziej trudnych i zmiennych regulacji polskiego prawa podatkowego. Od czasu jej wprowadzenia w roku 1993 jest corocznie nowelizowana niezliczoną ilością mniejszych lub większych zmian. W powszechnej opinii podatki są najbardziej skomplikowanym działem prawa, a regulacje VAT stanowią w tej kategorii najwyższy szczyt.

 

Sama w sobie złożoność systemu kalkulacji, naliczania i poboru VAT nie oznacza jego dalekiego dopasowania do potrzeb przedsiębiorców i państwa. Można powiedzieć, że po trzydziestu latach zmian jesteśmy na etapie dalszego doskonalenia systemu i niewątpliwie kiedyś ten cel zostanie osiągnięty. Tymczasem każdy pakiet rozwiązań, który ułatwia funkcjonowanie biznesu jest dobrym krokiem, wartym życzliwego spojrzenia.

 

 

SLIM VAT

SLIM VAT (Simple, Local and Modern VAT) to zespół uproszczeń pozwalających zaoszczędzić czas i wysiłek zarówno przedsiębiorcy oraz jego służb księgowych jak i nadzorującego go aparatu skarbowego państwa. Jego sensem są ułatwienia w czterech następujących dziedzinach:

 • uproszczenia przy korektach faktur,
 • ułatwienia dla eksporterów,
 • wspólne kursy wymiany,
 • korzyści finansowe.

Uproszczenia przy korektach faktur in plus

Dotąd nie był ujęty w stanie prawnym moment zaliczenia podatku VAT przy skorygowaniu faktury in plus. Podatnicy mogli się opierać w tym zakresie na linii orzeczniczej organów skarbowych, a ta nie była jednolita. Istniały dwa podejścia, zgodnie z pierwszym należało uwzględnić fakturę korygującą w rozliczeniu za okres wystawienia faktury pierwotnej, zgodnie z drugim należało uwzględnić podstawę dokonania korekty. I tak, jeśli przyczyną korekty był błąd rachunkowy to faktura korygująca powinna być rozliczona w terminie faktury pierwotnej, a z innych przyczyn to należało rozliczyć ją na bieżąco.

 

Od nowego roku faktury korygowane in plus będą rozliczane na bieżąco, za okres w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. W przypadku eksportu towarów zwiększenie podstawy następuje nie wcześniej aniżeli w deklaracji składanej za dany okres rozliczeniowy.

Uproszczenia przy korektach in minus

Korygowanie faktur in minus było dość formalnie uciążliwe. Korekta mogła być tylko uwzględniona po jej podpisaniu przez odbiorcę i odesłaniu do wystawcy faktury. Jednak w przypadku nawet niewielkiej opieszałości drugiej strony i kilkudniowym, naturalnym obiegu pocztowym oznaczało przesunięcie rozliczenia na następny miesiąc. 

 

W aktualnym stanie prawnym do uwzględnienia faktury korygującej w rozliczeniach bieżących wystarczy, że strony to uzgodnią, np. w korespondencji mailowej, która następnie zostanie wydrukowana i zarchiwizowana razem z korektą.

Ułatwienia dla eksporterów

Nowelizacja prawa idzie na rękę także eksporterom. Dotąd przedsiębiorca eksportujący swoje towary miał prawo do stosowania stawki 0% w odniesieniu do zaliczki obejmującej część lub całość należności handlowej, jeżeli wywóz towaru nastąpił w terminie do 2 miesięcy od końca miesiąca w którym otrzymał zaliczkę licząc, jak również podatnik w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz.

 

W aktualnym stanie prawnym termin ten jest wydłużony do 6 miesięcy, a dokumentem potwierdzającym wywóz może być każdy, z którego jednoznacznie to wynika. Jest to ważna zmiana w przypadku eksporterów adresujących dalekie rynki, do których potwierdzenia odbioru towarów mogły dochodzić z opóźnieniem, powodując konieczność korekt w deklaracjach podatkowych. 

Wspólny kurs wymiany

Kolejnym ukłonem w stronę eksporterów jest wspólny kurs wymiany dla rozliczeń podatku dochodowego i VAT. Dotąd obydwie regulacje wiązały datę przeliczenia kursu ze spełnieniem różnych warunków. Dla podatku dochodowego był to kurs średni z dnia poprzedzającego uzyskanie przychodu (dokonania sprzedaży), a dla VAT kurs średni z dnia poprzedzającego wystawienie faktury. W praktyce oznaczało uciążliwe i obarczone ryzykiem pomyłki rozliczenia dwóch różnych kursów dla tej samej czynności biznesowej.

 

Zgodnie z nowelą podatnik będzie mógł wybrać czy zostaje w starym systemie, czy też będzie stosował zasady przeliczenia kursu waluty wg ustawy o podatku dochodowym dla potrzeb VAT. Decyzja w tym zakresie będzie wiązała podatnika na okres 12 miesięcy. Reguła ta nie odnosi się do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i nabycia usług dla których zobowiązanym do rozliczenia pozostaje nabywca.

 

 

Korzyści finansowe

Zmiany w VAT wnoszą także drobniejsze, ale przydatne zmiany. Są nimi:

 • wydłużenie terminu odliczenia VAT do 4 miesięcy;
 • podniesienie limitu wartości drobnych upominków do 20 zł;
 • umożliwienie odliczenia VAT przy odsprzedaży usług hotelowych;

 

Wydłużenie terminu odliczenia VAT dotyczy zasady odliczenia podatku naliczonego. Podatnicy mają określone zakres czasu do dokonania odliczeń, którego upłynięcie powoduje, że skuteczne odliczenie podatku naliczonego może nastąpić w trybie korekty właściwej deklaracji podatkowej. Celem zmiany i wydłużenia efektywnie okresu odliczenia do 4 miesięcy jest zmniejszenie liczby formalnych korekt deklaracji i tym samym odciążenie obowiązków dokumentowych z tego wynikających.

 

Podniesienie wartości drobnych upominków. Ustawa VAT wyróżnia dwie kategorie prezentów, upominki o wyższej wartości, od 100 zł podlegają ewidencjonowaniu co do tożsamości osoby, której zostały podarowane, upominki niżej wartości - dotąd do 10 zł - są z tego zwolnione. Zmiana w tej kategorii podnosi wartość upominków drobnych do 20 zł, nie zmienia jednak limitu wartości prezentów ewidencjonowanych.

 

Odliczenie podatku VAT przy odsprzedaży usług noclegowych.Jak dotąd podatnik nie miał prawa rozliczyć podatku od towarów i usług z tytułu zakupu i odsprzedaży (refaktury) usług noclegowych. Wprowadzona zmiana polega na zezwoleniu na odliczenie VATu naliczonego od tych usług nabytych wyłącznie w celu ich dalszej odsprzedaży - inne nabycie nie daje prawa do ich odsprzedaży na zasadach wymienionych w nowelizacji.   

Podsumowanie

Omówione tutaj pokrótce zmiany dotyczące VAT niewątpliwie są dobrym krokiem pomimo, że nie są aż tak istotne jak mogłoby się zdawać biorąc za dobrą monetę nazwę projektu. Jednakże, każde ułatwienie, uproszczenie, wyeliminowanie sprzecznych z dobrem obrotu gospodarczego wymogów ustawowych należy widzieć w pozytywnym świetle. Jeśli wolno mieć życzenia, to takie, aby projekt ten nie poprzestał na tej nowelizacji ale był kontynuowany w tym samym duchu przez kolejne lata.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!