Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Rejestr beneficjentów rzeczywistych

13 października został uruchomiony Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) [link:https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/]. Nowe obowiązki nakładają na przedsiębiorców konieczność zidentyfikowania oraz zgłoszenia beneficjenta każdej spółki. Jak się okazuje, wielu przedsiębiorców ma kłopot z ustaleniem tego, kto powinien zostać wpisany do nowo utworzonego Rejestru.

CRBR to Rejestr, w którym gromadzone i przetwarzane są informacje o beneficjentach rzeczywistych. Beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna, która sprawuje bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką, czyli taka, która wywiera decydujący wpływ na działanie spółki.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowy obowiązek powinien ułatwiać weryfikację osób faktycznie prowadzących działalność gospodarczą. 

Wpis do rejestru jest bezpłatny, a za niewywiązanie się z obowiązków, które nakłada ustawa, grożą wysokie kary. Niedopełnienie powyższego obowiązku wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu grozi nałożeniem na spółkę kary pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł. Ponadto osoba dokonująca zgłoszenia odpowiada za zgłoszenie nieprawdziwych danych, a także za niezgłoszenie danych lub nieuaktualnienia ich  w odpowiednim terminie. 

 

Informacje do CRBR muszą przekazać wszystkie spółki prawa handlowego: jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością. Z obowiązku tego zostały natomiast zwolnione spółki notowane na giełdzie i spółki partnerskie. 

Dane osobowe beneficjenta rzeczywistego spółki wpisanej do KRS przed 13 października 2019 r. muszą zostać zgłoszone w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowego Rejestru, czyli do 13 kwietnia 2020 r. 

Zmiany te dotkną jednak szybciej spółki, które zostaną zarejestrowane w KRS po 13 października br.- w takim przypadku każda nowa spółka ma obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu podmiotów do KRS. 

Wpisowi podlegają takie dane identyfikacyjne jak nazwa spółki czy siedziba oraz dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego:

  • imię i nazwisko ,

  • obywatelstwo,

  • państwo zamieszkania,

  • PESEL albo data urodzenia (jeżeli osoba nie posiada nr PESEL),

  • informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu.

Wpisu do CRBR dokonuje wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki. Obowiązek ten nie może być przeniesiony na inną osobę. Zgłoszenia składane są pod odpowiedzialnością karną. 

 

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019 poz. 1115 t.j)

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!