Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Prowadzenie działalności bez rejestracji?

W ostatnim czasie stosunkowo często przywoływana jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, ale bez rejestracji. To jednak budzi liczne wątpliwości zwłaszcza w sferze operacyjnej i rozliczeniowej. Czym jest tzw. działalność bez rejestracji i na jakich warunkach można ją w Polsce prowadzić?

Jakie skutki operacyjne i rozliczeniowe będzie mieć prowadzenie działalności bez rejestracji?

W ostatnim czasie stosunkowo często przywoływana jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, ale bez rejestracji. To jednak budzi liczne wątpliwości zwłaszcza w sferze operacyjnej i rozliczeniowej.

Czym jest tzw. działalność bez rejestracji i na jakich warunkach można ją w Polsce prowadzić?

Od 30 kwietnia 2018 roku weszły w życie zmiany przepisów, które umożliwiają prowadzenie działalności nierejestrowanej. Skorzystanie z tej możliwości wiąże się ze spełnieniem dwóch warunków:

-         pierwszym jest działanie, jako osoba fizyczna i osiąganie przychodów w każdym miesiącu, które są nie wyższe niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę – 1050 zł,

-         drugim jest nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie 60 miesięcy przed zgłoszeniem się do prowadzenia działalności gospodarczej bez rejestracji, albo, zgodnie z przepisami przejściowymi  jeśli wcześniej taka była prowadzona konieczne jest posiadanie przynajmniej rocznej przerwy od tego momentu.

Jeśli w ramach tak prowadzonej działalności „bez rejestracji” osoba fizyczna będzie świadczyła usługi, które podlegają rejestracji VAT, którymi są głównie: usługi prawne, doradcze, jubilerskie, to musi zarejestrować w urzędzie skarbowym druk VAT- R, uzyskując przed tą czynnością Numer Identyfikacji Podatkowej.

Duże znaczenie dla działalności niezarejestrowanej ma przekroczenie limitu miesięcznego. Jeśli
w którymś miesiącu to nastąpi to na osobie fizycznej ciąży obowiązek do 7 dni zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG. Dodatkowo, należy zarejestrować działalność w ZUS, korzystając z przywileju ulgi na start, która jest preferencją przez pierwszych 6 miesięcy od daty rejestracji działalności.

Co różni działalność bez rejestracji od działalności gospodarczej?

Działalność bez tzw. rejestracji nastawiona jest na cel zarobkowy, jednak jej charakter w porównaniu do działalności gospodarczej jest okazjonalny. Istnieje limit przychodów dla działalności niezarejestrowanej, wynoszący 1050 zł miesięcznie, podczas gdy przy rejestracji działalności nie ma limitu przychodu. Kolejną różnicą jest forma opodatkowania. W przypadku działalności bez rejestracji mają zastosowanie zasady ogólne, zaś przy normalnej działalności przedsiębiorca ma do wyboru aż cztery formy opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, kartę podatkową i ryczałt. Istnieje różnica w dokumentowaniu sprzedaży, mianowicie w przypadku działalności bez rejestracji nie ma regulacji, a w działalności gospodarczej dokumentami są: faktury, ewidencja do zwolnienia, raport fiskalny. Dokumentami księgowymi w przypadku prowadzenia działalności bez rejestracji w przypadku podatku VAT są rejestry i deklaracje, brak jest dokumentów w podatku dochodowym, a dokumentację księgową w działalności gospodarczej stanowią księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów. Powyższe doprowadza do wniosku, że działalność bez tzw. rejestracji jest łatwiejsza do prowadzenia, mniej formalna, ale dedykowana jedynie dla osób o bardzo niskich przychodach z tej działalności.

Jak ujmować sprzedaż w typowej działalności bez rejestracji?

W przepisach brak jest sprecyzowania kwestii dokumentowania sprzedaży. Niemniej jednak przyjmuje się w praktyce, że podatnik, który prowadzi działalność bez rejestracji obowiązkowo musi prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, przestrzegać prawa konsumentów i wystawiać faktury na żądanie kupującego. Faktura wystawiona przez przedsiębiorcę musi zawierać: datę wystawienia, kolejny numer, nazwę podatnika, nazwę usługi, ilość dostarczonych towarów lub zakres usług wykonanych, cenę towaru lub usługi, kwotę ogólną należności.

 

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!