Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

POLSKI ŁAD – ULGA PROWZROSTOWA

Wraz z Polskim Ładem została wprowadzona tzw. ulga prowzrostowa. Podatnicy (PIT i CIT), którzy spełnią warunki do zastosowania ulgi i skutecznie ją zrealizują odliczą od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym.

Wraz z Polskim Ładem została wprowadzona tzw. ulga prowzrostowa. Podatnicy (PIT i CIT), którzy spełnią warunki do zastosowania ulgi i skutecznie ją zrealizują odliczą od podstawy opodatkowania koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym. Omawiana ulga nie dotyczy działalności usługowej.

Podatnik dokonujący sprzedaży produkowanych przez siebie rzeczy, realizowanej na rzecz podmiotów innych niż z nim powiązanych, który poniósł wydatki na zakupy mające na celu zwiększenie przychodów może skorzystać z odliczenia od dochodu. Wydatki te muszą mieścić się w katalogu, który został określony przez ustawodawcę.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:

1) uczestnictwa w targach poniesione na:

a)       organizację miejsca wystawowego,

b)       zakup biletów lotniczych dla pracowników,

c)       zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników;

2) działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;

3) dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;

4) przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;

5) przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

 

Powyższe koszty podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania.

 

O czym należy pamiętać?

Podatnik, który zastosował odliczenie musi w okresie dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych, licząc od roku podatkowego, w którym poniósł koszt zwiększyć krajowe przychody ze sprzedaży produktów w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia tych kosztów. Wystarczające będzie również osiągnięcie przychodu ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju.

W przypadku gdy podatnik, który skorzystał z odliczenia, nie spełni powyższego warunku, to będzie obowiązany w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym upłynął termin do osiągnięcia przychodów ze sprzedaży produktów, do odpowiedniego doliczenia kwoty uprzednio odliczonej.

Podatnik, który będzie chciał skorzystać z omawianej ulgi będzie musiał wykazać, że koszty które poniósł na zakupy mające na celu zwiększenie przychodów (mieszczące się w katalogu normatywnym)  zostały uzyskane w celu uzyskania przychodu.

Sposób rozliczania ulgi

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią! Skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza online.

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!