Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Opodatkowanie spółek komandytowych

Spółka komandytowa dotąd łączyła najlepsze cechy spółki osobowej i kapitałowej. Jednak już niedługo, bo od nowego roku zostaje objęta CIT, a to oznacza że staje się podatnikiem. Dowiedz się jakie z tego wynikają obowiązki.

z tego wpisu dowiesz się:

1)    konstrukcja spółki komandytowej;

2)    spółka komandytowa z o.o.?

3)    komandytowa “grupa kapitałowa”;

4)    opodatkowanie zysków ich wypłat w spółce komandytowej;

5)    opodatkowanie komandytariusza;

6)    opodatkowanie komplementariusza;

7)    czas na decyzję;

8)    co dalej ze spółką komandytową?

9)    podsumowanie;

 

Konstrukcja spółki komandytowej

Spółka komandytowa wykształciła się z praktyki obrotu kupieckiego, handlu morskiego i lądowego, w którym występowało dwóch partnerów w interesach. Jeden był odpowiedzialny za wkład majątkowy, a drugi za realizację operacji biznesowej. Najdawniejsze europejskie relacje dotyczące tej formy prawnej sięgają XI w. Włoch.

 

W polskim systemie prawnym spółka komandytowa wróciła nowelizacją przedwojennego kodeksu handlowego w 1991, a jej aktualna kodyfikacja została uchwalona w 2000 roku w ramach kodeksu spółek handlowych.

 

Pomimo upływu czasu nie zmieniła się zasadnicza logika spółki komandytowej, w której jeden ze wspólników pozostał biernym źródłem kapitału (komandytariusz), podczas gdy na drugim ciąży obowiązek czynnego wywiązywania się z zadań spółki (komplementariusz). W konsekwencji komandytariusz odpowiada tylko majątkiem przeznaczonym na tą działalność (suma komandytowa), podczas gdy odpowiedzialność komplementariusza pozostaje nieograniczona.

 

Spółka komandytowa była dotąd traktowana przez prawo podatkowe jako podmiot osobowy, podobny do spółki jawnej. Tzn. nie była podatnikiem, a powstałe w wyniku jej działalności zyski były opodatkowane na poziomie jej wspólników.

Spółka komandytowa z. o.o.?

W toku obrotu gospodarczego wykształcił się model w którym komplementariuszem staje się spółka kapitałowa (najczęściej sp. z o.o.), podczas gdy komandytariuszem jest osoba fizyczna. Czemu miało służyć to rozwiązanie?

 

Para spółki komandytowej i spółki z o.o. de facto zdejmuje odpowiedzialność majątkową z osoby faktycznie zarządzającej spółką komandytową, ponieważ jej “managerem” staje się osoba prawna, która odpowiada do wysokości swojego - dość często niewielkiego - kapitału.

 

Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby taki korporacyjny komplementariusz (sp. z o.o.) był kontrolowany przez komandytariusza, czy to przez udziały, czy to przez zarząd. W wielu przypadkach taka praktyka właściwie stała się normą.

 

Ewolucja ta przeczy charakterowi spółki komandytowej, tworząc hybrydową konstrukcję o ewidentnych korzyściach podatkowych przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności za zobowiązania do kwoty sumy komandytowej i kapitału spółki z  o.o.

Komandytowa “grupa kapitałowa”

Jednak największym problemem jest uczestnictwo spółek komandytowych w innych spółkach komandytowych, w efekcie tworzące coś w rodzaju nieformalnych grup kapitałowych. Same spółki, niebędące podatnikami, stają się szkieletem konstrukcji, która pozwalają łączyć zyski jednego podmiotu ze stratami innego, tym samym umożliwiając agresywną optymalizację zobowiązań podatkowych. 

 

Być może to była “kropla, która przelała czarę goryczy”?

 

 

Opodatkowanie zysków i ich wypłat w spółce komandytowej

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przenosi spółkę komandytową od nowego roku do grona podatników CIT. Co to oznacza w praktyce?

 

Spółka komandytowa będzie płacić podatek dochodowy od swoich dochodów wg stawki 19% lub 9% (mały CIT ma zastosowanie jeśli sprzedaż nie przekroczy 2 mln EUR).

 

W konsekwencji powyższego wypłata zysków spółki komandytowej podlega opodatkowaniu jako dywidenda w odniesieniu do komandytariusza. Jeżeli komandytariuszem jest osoba prawna to zastosowanie ma zwolnienie partycypacyjne (zwolnienie dywidendy z podatku). Jeśli natomiast osoba fizyczna to stosuje się stawkę podatku dochodowego 19%.

Opodatkowanie komplementariusza

W przypadku komplementariusza prawo daje możliwość odliczenia zapłaconego już podatku CIT w części jakiej przypada on na jego udział w zyskach. Najlepiej zobrazować to przykładem:

 • komplementariusz zarobił 100 zł z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej;
 • jest zobowiązany naliczyć i opłacić podatek wg stawki 19%, czyli 19 zł;
 • spółka komandytowa zarobiła 500 zł, z tego tytułu zapłaciła 19%, czyli 95 zł;
 • komplementariusz ma 20% w zyskach spółki i taki sam “udział w podatku” (95 x 20%);
 • 19 zł zapłacone przez spółkę komandytową odlicza od swojego zobowiązania w tej samej wysokości. 

Dodatkowa korzyść dla komandytariusza

W przypadku komandytariusza zwolnione z podatku dochodowego jest 50% dochodu uzyskanego z tytułu dystrybucji zysku (dywidendy) spółki komandytowej do kwoty 60 tys zł, pod warunkiem że komandytariusz:

 • nie posiada więcej aniżeli 5% udziałów w spółce pełniącej funkcję komplementariusza;
 • nie jest członkiem zarządu komplementariusza;
 • nie jest podmiotem powiązanym ze wspólnikiem lub członkiem zarządu spółki pełniącej funkcję komplementariusza.

 

Wydaje się, że ustawodawca stara się przywrócić spółce komandytowej jej pierwotny sens, dając pewien “bonus” podatkowy podmiotom, których komplementariusz jest samodzielny w prowadzeniu spraw spółki.

 

 

Czas na decyzję

Pomimo, że ustawa wchodzi w życie z 1 stycznia 2021 r. ustawodawca pozostawił furtkę. Spółka może określić, że przepisy będą miały do niej zastosowanie dopiero od 1 maja 2021 roku. Zyski z lat ubiegłych natomiast będą mogły być opodatkowane na starych zasadach niezależnie od czasu ich wypłaty.

Co dalej ze spółką komandytową?

Wprowadzone regulacje sprawiają, że przedsiębiorcy prowadzący dotąd działalność w tej formie prawnej pozostawieni są przed dylematem, co dalej? Utrzymanie konstrukcji spółki komandytowej i spółki z  o. o. traci swój dotychczasowy sens podatkowy, a jednocześnie powoduje skomplikowaną strukturę własnościową i podwyższone koszty administracyjne.

 

Możliwości są zasadniczo trzy:

 • zachowanie korzyści podatkowych poprzez przekształcenie w spółkę jawną;
 • zachowanie ograniczonego ryzyka majątkowego poprzez przekształcenie w spółkę kapitałową (z.o.o. lub SA);
 • alternatywnie - przekształcenie spółki w jednoosobową działalność i w ten sposób radykalne uproszczenie struktury własnościowej oraz zarządczej przedsiębiorstwa;

 

Dla spółek komandytowych, które z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą przekształcić się w inne formy prawne, będą zachowane zasady opisane wyżej.

Podsumowanie

Zmiany prawne w obszarze spółek komandytowych można traktować jako kolejny krok, po objęciu CIT’em spółek komandytowo-akcyjnych, na drodze do zamykania luk w systemie podatkowym oraz przywracania skodyfikowanym konstrukcjom prawnym ich pierwotnego, społeczno-gospodarczego, sensu.

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!