Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Nowe zasady obliczania odsetek za zwłokę i uproszczenia w zakresie wpłacania należności podatkowych

Z 01.01.2016 wchodzi w życie nowelizacja przepisów ordynacji podatkowej. Wprowadza ona szereg istotnych zmian, dlatego ważne jest, aby podatnicy zapoznali się z najważniejszymi, które będą miały wpływ na ich funkcjonowanie w kontaktach z fiskusem – podkreśla Katarzyna Sadurska, doradca podatkowy z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie. Część zmian dotyczy naliczania odsetek za zwłokę w zapłacie podatków oraz wpłat należności podatkowych.

Zmiany dotyczące odstek za zwłokę

Do końca 2015 roku obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 75% stawki podstawowej i może zostać zastosowana jeżeli podatnik złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem oraz zapłaci w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległość podatkową.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. obniżona stawka odsetek za zwłokę będzie wynosiła 50% stawki podstawowej. Jest to ukłon w stronę podatników, którzy odkrywając błędy w rozliczeniach zechcą je skorygować i uregulować zaległości wobec budżetu.

Warto jednak zauważyć, że obok tego korzystnego dla podatników rozwiązania ustawodawca wprowadza dwie zmiany niekorzystne. Po pierwsze zaostrza warunki zastosowania obniżonej stawki odsetek – zwraca uwagęKatarzyna Sadurska, doradca podatkowy. Zgodnie z art. 56a Ordynacji podatkowej prawnie skuteczna korekta deklaracji zostanie złożona w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji. Warunek zapłaty należności w ciągu 7 dni pozostaje niezmieniony.

Po drugie nowe przepisy wprowadzają również podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 150% stawki podstawowej, stosowana będzie ona według art. 56b w przypadku:

  1. zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku ujawnionych przez organ podatkowy w toku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego,
  2. korekty deklaracji:
    • złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
    • dokonanej w wyniku czynności sprawdzających (jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę);
  3. ujawnienia przez organ podatkowy w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego niezłożenia deklaracji, mimo ciążącego obowiązku oraz braku zapłaty podatku.

Wpłaty należności podatkowych.

Dobrą informacją dla podatników jest wprowadzenie przez ustawodawcę (na podstawie art. art. 60 § 1 i 1a oraz art. 60 § 2a-2c) możliwości opłacania podatków kartą płatniczą (obecnie dostępne w wyniku uchwały rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa).Od 1.01.2016 zapłaty podatku będzie mogła również dokonać w imieniu podatnik inna osoba:

  • małżonek, jego zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha – bez ograniczenia kwotowego,
  • inny podmiot – w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.

Jest to bardzo korzystna zmiana, która uprości funkcjonowanie podatników i pozwoli na bezproblemowe regulowanie należności podatkowych w sytuacjach awaryjnych. Do końca 2015 roku zapłaty podatku może bowiem dokonać tylko podatnik - wyjaśnia Katarzyna Sadurska z Kancelarii Podatkowej VAT w Krakowie.

MBB 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!