Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Kiedy i komu będzie w 2018 przysługiwać ulga badawczo-rozwojowa

Działalność badawczo – rozwojowa nie jest już obecnie typowa jedynie dla ośrodków naukowych. Dlaczego? Również wielu przedsiębiorców w sferze swojego działania podejmuje się jej prowadzenia. W wielu przypadkach działalność badawczo – rozwojowa jest początkiem wprowadzenia na rynek nowych produktów, czy świadczonych usług.

Działalność badawczo – rozwojowa nie jest już obecnie typowa jedynie dla ośrodków naukowych. Dlaczego? Również wielu przedsiębiorców w sferze swojego działania podejmuje się jej prowadzenia. W wielu przypadkach działalność badawczo – rozwojowa jest początkiem wprowadzenia na rynek nowych produktów, czy świadczonych usług.

Działalność badawczo – rozwojowa, czyli jaka?

Na wstępie zasadne jest wyjaśnić, jaka działalność może być kwalifikowana, jako działalność badawczo – rozwojowa. Jest to w uproszczeniu wszelaka aktywność np. przedsiębiorstwa, której celem jest rozwijanie, unowocześnianie technologii, czy realizowanych procesów (w tym procesu produkcji
i świadczenia usług). Działalność tej postaci może w rzeczywistości przyjmować bardzo różny charakter, w zależności od tego, w jakim sektorze jest prowadzona. Przykładowo, w przedsiębiorstwie medycznym, czy farmaceutycznym działalność badawczo – rozwojowa to prace nad nowym lekiem,
w dziedzinie ubezpieczeń to tworzenie nowych modeli zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym,
a w finansach budowanie nowych metod szacowania ryzyka i zarządzania produktami inwestycyjnymi itp. Zasadne jest też dodać, że działalność badawczo – rozwojowa to nie działalność naukowa. Zatem, samo pracowanie nad danym rozwiązaniem już spełnia jej przesłanki. Nie jest do tego konieczne np. jednoczesne opracowanie materiałów naukowych, czy szkolenie w zakresie przeprowadzonych badań własnych.

Kto może wystąpić o skorzystanie z ulgi na działalność badawczo – rozwojową?

Skorzystać z analizowanej ulgi mogą podatnicy, którzy prowadzili i odpowiednio to wykażą działalność badawczo – rozwojową. Szczegółowo tryb skorzystania wynika ze stosownych przepisów ustaw podatkowych, tj. odpowiednio z art. 26e-26g ustawy PIT i art. 18d-18e ustawy CIT.  W przypadku osób, które rozliczają swoje przychody w myśl przepisów Ustawy o PIT, skorzystanie z przedmiotowej ulgi jest możliwe zarówno, przy rozliczeniu wg uniwersalnej skali podatkowej, jak 19% stawki podatku liniowego.

Podatnicy, którzy będą chcieć skorzystać z ww. ulgi, będą mogli odliczyć sobie np. równowartość poniesionych:

  • Kosztów wynagrodzenia ludzi zaangażowanych do prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej,

  • Koszty zlecanych zewnętrznym pracownikom do wykonania ekspertyz, ocen, pomiarów, czy innych czynności na rzecz działalności badawczo – rozwojowej,

  • Koszty wypłaconego wynagrodzenia pracownikom, za godziny nadliczbowe pracy, realizowane w ramach projektów działalności badawczej.

  • Od 01.01.2018 również inne koszty, np. koszty nabycia niestanowiącego środka trwałego – sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnej oraz urządzeń pomiarowych, czy koszty korzystania z wypożyczenia specjalnych aparatur badawczych u podmiotów zewnętrznych.

Prowadzenie działalności badawczej i rozwojowej ma przyznane podwójne preferencje podatkowe, – dlaczego?

Istotne jest wskazać, że przedsiębiorca, który wypłaca wynagrodzenie zatrudnionym z uwagi na ich zaangażowanie w działania badawczej i rozwojowe ujmuje to, jako typowe koszty pracownicze,
w kosztach uzyskania przychodu wg zasad ogólnych.

Natomiast oprócz powyższego jest jednocześnie uprawniony do tego, aby odliczyć od podstawy opodatkowania poniesione koszty pracownicze, w ramach prowadzonej działalności badawczej
i rozwojowej, korzystając z analizowanej ulgi (na poziomie nie wyższym, jak 50% poniesionych wydatków na zatrudnienie pracowników, wykazanych w kosztach podatkowych).

Przykład. Przedsiębiorca, który poniósł wydatek na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, prowadzącemu czynności działań badawczych i rozwojowych, jest uprawniony do tego, aby ująć go po pierwsze, w 100% jako koszt uzyskania przychodu, a kolejno do tego, aby odpisać 50% tej postaci wydatku od ogólnej podstawy opodatkowania.

Zatem, jeśli przedsiębiorca wydał na wynagrodzenie ww. pracownikowi 5000 zł, to odpowiednio może wykazać 5000 zł, jako ogólny koszt uzyskania przychodu, a jeszcze 2500 zł odpisać, od podstawy opodatkowania w przychodach, korzystając z tzw. ulgi na działalność badawczo – rozwojową. W tym, więc przypadku przedsiębiorca można w uproszczeniu uznać, że odzyska 150% wartości tego, co wydał na wynagrodzenie pracownika, prowadzącego działania badawczo – rozwojowe.

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!