Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Czym są ceny transferowe i jakie zmiany są planowane?

Wśród wielu zmian w ostatnim czasie coraz wyraźniej zapowiadane są także reformy prawa finansowego w zakresie cen transferowych. Zmiany te oficjalnie przedstawiono w lipcu 2018 r. przy prezentowaniu projektu nowej ustawy o podatku dochodowym. Co może się zmienić w zakresie cen transferowych?

Wśród wielu zmian w ostatnim czasie coraz wyraźniej zapowiadane są także reformy prawa finansowego w zakresie cen transferowych. Zmiany te oficjalnie przedstawiono w lipcu 2018 r. przy prezentowaniu projektu nowej ustawy o podatku dochodowym. Co może się zmienić w zakresie cen transferowych?

Czym są ceny transferowe?

Przed przystąpieniem do definiowania terminu cen transferowych, należy wyjaśnić, czym jest cena. To wartość, która jest wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący musi zapłacić sprzedającemu za towar lub usługę, która jest przedmiotem transakcji.

Ceną transferową jest cena, która jest stosowana w transakcjach, realizowanych przed podmioty powiązane kapitałowo, rodzinnie lub osobowo. Cenami transferowymi określane są również ceny transakcji, które zawierane są z podmiotami mającymi siedziby w kraju, który stosuje szkodliwą konkurencję podatkową i jest tak zwanym rajem podatkowym. Istnieją definicje ceny transferowej. Pierwsza została zaproponowana przez Organizację Rozwoju Europy zgodnie z nią ceną transferową jest cena, po której przedsiębiorstwo przekazuje dobra niematerialne lub usługi powiązanym przedsiębiorstwom. Druga definicja jest zapisana w ordynacji podatkowej. Zgodnie z nią: „Przez cenę transakcyjną rozumie się cenę przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi
w rozumieniu prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług”.

Planowane zmiany w zakresie cen transferowych

W lipcu 2018 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych. Projekt stanowi dużą zmianę w sferze cen transferowych. Organy podatkowe otrzymają nowe uprawnienia przy określaniu wysokości dochodu lub straty, jaką zanotował podatnik. Organ podatkowy według przepisów ustawy będzie mógł uznać, że w pewnych okolicznościach podmioty, które niepowiązane ze sobą nie zrealizowałyby transakcji lub dokonałyby innej czynności. To docelowo będzie prowadzić to do zmiany klasyfikacji transakcji i oszacowania należnego dochodu na podstawie interpretacji organów podatkowych.

Projekt przewiduje także wprowadzenie zasady, w zgodzie, z którą korekta cen stanowi przychód lub koszt uzyskania przychodu i jest ujęta w roku obrotowym, którego dotyczy. Jednak, aby ją stosować, należy spełnić wiele warunków, co może skutecznie utrudnić praktyczne stosowanie tej zasady.

Wreszcie w analizowanych zmianach pojawił się punkt o progach wartościowych transakcji,
w przypadku, których podatnicy będą obowiązkowo przygotowywać dokumentację. Skutkiem tej zmiany będzie zmniejszenie obowiązku dokumentacyjnego dla małych i średnich podatników.

Wśród zmian zapowiadanych przez ustawodawcę znalazły się także wydłużenie do 9 miesięcy terminu na złożenie oświadczenia o kolejnej dokumentacji cen transferowych, obligatoryjne złożenie elektronicznego formularza w 9 miesięcy po skończonym roku obrotowym.

Podsumowując, projekt zmian w przepisach wprowadza większe uprawnienia dla organów podatkowych, a drugiej strony ułatwienia dla podatników. Niektóre z tych zmian powodują dodatkowe obowiązki, które znalazły się po stronie podatnika. Celem wprowadzenia zmian jest zwiększenie transparentności i ułatwienie podejmowania przez organy podatkowe typowania podatników do szczegółowej kontroli skarbowej. Temu mają również służyć planowane zmiany w zakresie cen transferowych.

 

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!