Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Czym jest tzw. odprawa pośmiertna dla Pracownika?

Śmierć pracownika jest ciężkim zdarzeniem zarówno dla Pracodawcy, jak i rodziny zmarłego. Pracodawca ma obowiązek wypłacić rodzinie zmarłego odprawę pośmiertną, jeśli śmierć nastąpiła w czasie trwania umowy o zatrudnieniu pracownika.

Odprawa pośmiertna – komu i kiedy przysługuje prawo do jej wypłaty?

Prawo do odprawy pośmiertnej przysługuje rodzinie każdego Pracownika, który był zatrudniony w danym zakładzie pracy. Nie ma tu znaczenia podstawa jego zatrudnienia, a także wymiar czasowy pracy. Wysokość odprawy jest zależna od okresu, w którym zmarły pracownik był zatrudniony. Dla okresu:

⦁ Poniżej 10 lat rodzinie przysługuje jednomiesięczne wynagrodzenie,

⦁ Dla okresu co najmniej 10 letniego okresu zatrudnienia – rodzinie przysługuje trzymiesięczne wynagrodzenie,

⦁ Dla okresu powyżej 15 letniego zatrudnienia – rodzinie przysługuje uprawnienia do utrzymania 6 krotności jego wynagrodzenia miesięcznego osoby zmarłej.

Odprawa pośmiertna jest przekazywana małżonkowi Pracownika lub innej osobie z rodziny, która nabywa uprawnienia do renty rodzinnej. Rodzina otrzymuje jedną odprawę, która jest dzielona na wszystkich członków rodziny, uprawnionych do otrzymania. Jeśli dany Pracownik w razie śmierci nie miał takich osób, które spełniałyby te kryteria, to Pracodawca nie ma obowiązku wypłacić odprawy.

W razie ubezpieczenia Pracownika przez Pracodawcę, odprawa nie przysługuje członkom rodziny, kiedy odszkodowanie jest wyższe niż kwota odprawy. Jeśli pojawia się różnica, to po stronie Pracodawcy pojawia się obowiązek wypłaty tej różnicy.

Jakie są podatkowe skutki wypłaty odprawy pośmiertnej?

Nie istnieją skutki podatkowe odprawy pośmiertnej. Jest ona zwolniona z zaliczek na podatek dochodowy, ani nie oblicza się składki na ubezpieczenie społeczne. Należność taka przysługuje rodzinie zmarłego Pracownika, a nie samemu Pracownikowi. Taka odprawa jest w całości zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!