Potwierdzając lub podejmując dowolną interakcję ze stroną, wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub/i zapisywanie tzw. cookies, zgodnie z Naszą Polityką Prywatności, jeżeli nie zgadzasz się z Nią, prosimy o wyjście z Naszej strony.

Czy weksel to forma zapłaty?

Pojęcie weksla jest popularne, ale wiele osób dokładnie nie wie, czym jest weksel i w jakich sytuacjach się go wykorzystuje. Często można spotkać go przy zabezpieczeniu kredytu, jako jego zabezpieczenie. Interesujące jest jednak sprecyzowanie aspektów podatkowych wręczenia takiego weksla.

Co to jest weksle, jakie spełnia funkcje? Rodzaje weksla

Weksel jest rodzajem papieru wartościowego, którego charakterystyczną cechą jest to, że podpisanie się pod nim jest podstawą zobowiązania wekslowego, osoby składającej podpis.

 

Prawo wekslowe ustanawia dwa rodzaje weksla: własny i trasowany. Weksel własny jest papierem wartościowym, na którym wystawca – podpisujący weksel składa przyrzeczenie zapłacenia sumy pieniężnej w odpowiednim czasie i miejscu określonej osobie fizycznej. Wystawca weksla ponosi bezwarunkową odpowiedzialność za złożenie podpisu na dokumencie. Drugim rodzajem weksla jest weksel trasowany, który zawiera skierowanie do pewnej osoby polecenie zapłaty sumy pieniężnej w określonym czasie i miejscu. Weksel jest ważny, kiedy przyjmująca go osoba złoży podpis na dokumencie, a tym samym przeniesie na siebie zobowiązanie zawarte w treści dokumentu. Termin bezwarunkowe zobowiązanie odnosi się do tego, że dokument wekslowy nie jest powiązany z jakimikolwiek innymi czynnościami prawnymi, a wypłata sumy umieszczonej na wekslu jest niezależna od innych warunków lub okoliczności.

 

Weksel posiada kilku funkcji. Pierwszą z nich jest funkcja kredytowa, która jest wykorzystywana w kupiectwie. Weksel stanowi gwarancję odroczonej płatności za towar lub usługę. Funkcja płatnicza wyraża się we wręczaniu dokumentu zamiast zapłaty ceny za towar lub usługę. Bardzo ważna jest funkcja gwarancyjna, która zabezpiecza zobowiązanie pieniężne, które istnieje w momencie jego wystawienia.

 

Wręczenie weksla, jako rozliczenie zobowiązania

 

Rozliczenie zobowiązań może nastąpić na wiele sposobów. Jednym z nich jest wystawienie przez spółkę weksla i wręczenie go zbywającemu. W takim wypadku spółka i zbywca przyjmują cywilistyczną konstrukcję odnowienia.

 

Zastanowienie budzi jednak, czy dla spółki wydanie weksla będzie formą regulacji należności, a tym samym czy spółka będzie w obowiązku do korekty VAT. Stanowisko jednak organów podatkowych jest w tym zakresie spójne, tj. spółka nie będzie zobowiązana do przeprowadzania korekty. Według Ministerstwa Finansów takie rozumowanie spółki jest prawidłowe. Wydanie weksla powoduje w takim przypadku odroczenie płatności za towar lub usługę, a nie wygasza roszczeń finansowych.

 

Regulacja zobowiązania za pomocą weksla pociąga za sobą potwierdzenie za pomocą zgodnego oświadczenia woli, które powinno być pisemne. Jest to potrzebne, do tego by stwierdzić, czy jedna ze stron ma intencje w odnowieniu zobowiązania a nie tylko jego zabezpieczeniu.   

Spodobał się artykuł? Zobacz też inne artykuły!